Dušan nám pomohol zaviesť a implementovať do praxe talent manažment program. Pracovali sme spolu na vytvorení procesu, jeho štruktúre, terminológii, spôsobe identifikácie a ďalšieho rozvoja talentov. Jeho bohaté praktické skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov, ako aj užitočné postrehy a pripomienky nám pomohli zaviesť proces efektívnym spôsobom a vo veľmi krátkom čase.
S firmou HR Management s.r.o. sme pracovali na implementácii kľúčových HR procesov v našej spoločnosti: nový odmeňovací a bónusový systém, systém na riadenie pracovného výkonu a optimalizácii personálnych nákladov. Dostali sme veľmi dobré referencie na túto spoločnosť vedenú Dušanom Antošom. Referencie sa ukázali pravdivé. Zvlášť by som zdôraznil praktický prístup k implementácii HR systémov na podmienky našej spoločnosti. Moji manažéri veľmi ocenili profesionálnu úroveň a znalosti Dušana Antoša.
Zavedenie Talent management systému v jednej z najväčších medzinárodných bánk na Slovensku

Sektor: Bankovníctvo, 2014

Klient je úspešná banka, ktorá je súčasťou veľkej medzinárodnej bankovej skupiny. Na Slovenskom bankovom trhu je to jedna z najväčích bankových inštitúcii. Cieľom projektu bolo zaviesť system pre identifikáciu a rozvoj talentov v rámci skupiny, podľa jasne stanovených kritérii/kompetencii. Prvá a najdôležitejšia fáza projektu bola identifikácia talentov vo všetkých oddeleniach voči stanoveným kritériam.

 • Príprava štruktúry workshopov pre identifikáciu talentov
 • Príprava vhodnej matrice s definíciami zaradenia zamestnancov
 • Príprava komunikačného skriptu pre správnu komunikáciu identifikovaným talentom
 • Vedenie cca 30 workshopov s manažérmi banky na identifikáciu talentov
 • Selekcia talentov na záverečne testovanie a zaradenie do poolu talentov

Audit zamestnancov na kľúčových pozíciách na základe „Competency based interview“

Sektor: Výroba a obchod, 2013

Klient je úspešná spoločnosť v sektore rýchlo-obratkového tovaru. Cieľom auditu bolo overenie úrovne kritických kompetencii / schopností u zamestnancov v kľúčových pozíciach spoločnosti a návrh na ich ďalší rozvoj.

 • Identifikácia kritických kompetencii, ich rozsahov a definícii pre kľúčové pozície.
 • Realizácia "Competency based interview" so zamestnancami na kľúčových poziciách.
 • Stanovenie úrovne kompetencii u jednotlivých zamestnancov a ich verifikácia s nadriadeným manažérom.
 • Vyhodnotenie potenciálu zamestnancov v kľúčových pozíciach voči ich pracovnému výkonu.
 • Doporučenia na ďalší rozvoj zamestnancov.
 • Doporučenia na zlepšenie riadenia zamestnancov.

Prepojenie pracovného výkonu a odmeňovania na obchodné výsledky firmy

Sektor: Obchod, 2013

Klient je úspešná výrobno-obchodná spoločnosť na Slovensku. Klient požadoval nastavenie odmeňovania zamestnancov na: a) obchodné výsledky firmy, b) individuálny pracovný výkon každého zamestnanca.

 • Vypracovanie popisov pracovných činnosti a stanovenie rozsahu zodpovednosti jednotlivých pozícii.
 • Revízia organizačnej štruktúry a jej prispôsobenie obchodným zámerom firmy.
 • Návrh procesu hodnotenia pracovného výkonu, ako aj formulára pre jeho evidenciu.
 • Návrh odmeňovacieho systému prepojeného na obchodné výsledky spoločnosti a individuálny pracovný výkon zamestnancov.
 • Vytvorenie bonusového systému pre manažérov a radových zamestnancov.


Audit zamestnancov na kľúčových pozíciách na základe „Competency based interview“

Sektor: Obchod a služby, 2013

Klient je slovenská pobočka medzinárodnej firmy a potrebovala obsadiť kľúčové pozície v novo navrhnutej organizačnej štruktúre. Pozície chcela obsadiť na základe vopred stanovených kritérii rozhodujúcich pre požadovaný výkon pozícii.

 • Identifikácia a doladenie kritických kompetencii pre každú kľúčovú pozíciu.
 • Vytvorenie 5-stupňového rozsahu a definície pre každú kompetenciu.
 • Realizácia hĺbkového pohovoru so zamestnancami na kľúčových poziciách.
 • Vyhodnotenie potenciálu zamestnancov v kľúčových pozíciach voči ich pracovnému výkonu.
 • Doporučenie na obsadenie kľúčových pozícii a ďalší rozvoj zamestnancov.
 • Doporučenia na zlepšenie riadenia zamestnancov.


Zdokonalenie procesu Succession planning and Talent management

Sektor: Bankovníctvo, 2011-12

Klientmi sú medzinárodné dcéry medzinárodnej banky so sídlom vo Viedni. Kľúčové etapy projektu zrealizované v spolupráci s vybranými kolegami regionálneho vedenia ľudských zdrojov:

 • Analýza súčasného stavu formou pohovorov s členmi lokálnych predstavenstiev, senior manažérmi, HR špecialistami a zamestnancami identifikovanými ako „High potentials“. Analýza bola zameraná na stupeň realizácie procesov a ich praktické výsledky v praxi.
 • Zozbieranie „Best practice“ v rámci skupiny.
 • Návrh konkretných opatrení ako zlepšiť procesy.
 • Prezentácia a následná diskusia s predstavenstvom banky, ako realizovať návrhy a použiť “best practice” v rámci skupiny prispôsobený na miestne podmienky.
 • Návrh a odsúhlasenie časového harmonogramu s lokálnym manažmentom na realizáciu navrhovaných opatrení aj s konkrétnou zodpovednosťou.


Top Management Audit pre medzinárodnú banku v CEE.

Sektor: Bankovníctvo, 2011-12

Klient je medzinárodná banka so sídlom vo Viedni. HR Management viedol projekt zameraný na zhodnotenie potenciálu Top manažérov – potenciálnych nástupníkov na členov predstavenstva.

 • Výber najvhodnejších kritických kompetencii na zhodnotenie potenciálu.
 • Stanovenie kritérii pre výber medzinárodnej konzultačnej firmy na realizáciu auditu.
 • Oslovenie 6-tich medzinárodných konzultačných firiem na predloženie ponuky - vysvetlenie kritických kompetencii a podmienok pre účasť vo výberovom konaní.
 • Koordinácia výberového konania a účasť na finálnom výbere poskytovateľa auditu.