interim HR manager

nastavenie HR procesov | recruiting | talent management | odmeňovanie

PONUKA

pracujem na konkrétnych zadaniach od 3 do 24 mesiacov, buď ako interný manažér alebo konzultant.

Výkon zamestnancov

Dosiahnite vyšší pracovný výkon zamestnancov cez systematické zadávanie cieľov, hodnotenie pracovného výkonu, a prepojte pracovné výsledky na mzdy a odmeňovanie.

 • Analýza súčasného stavu angažovanosti, motivácie, výkonu zamestnancov.
 • Vyhodnotenie požiadaviek firmy na výkon zamestnancov.
 • Zavedenie procesu pravidelného zadávania pracovných cieľov.
 • Vytvorenie podkladov pre pravidelné hodnotenie pracovného výkonu.
 • Zavedenie procesu pre pravidelné hodnotenia zamestnancov.
 • Prepojenie hodnotenia pracovného výkonu s odmeňovaním.
 • Tréning manažérov na riadenie pracovného výkonu.

Mzdy a odmeňovanie

Získajte kontrolu nad mzdovými nákladmi a zvýšte pracovný výkon zamestnancov. Pripravíme systém odmeňovania zamestnancov, ktorý zohľadňuje potreby firmy ako aj individuálny pracovný výkon zamestnancov.

 • Analýza aktuálneho spôsobu odmeňovania.
 • Vytvorenie schémy odmeňovania jednotlivých pozícií podľa ich pridanej hodnoty.
 • Revízia fixnej a variabilnej zložky odmeňovania.
 • Revízia spôsobu poskytovania benefitov.
 • Prepojenie pracovného výkonu a odmeňovania.
 • Vytvorenie pravidiel pre úpravu miezd a bonusov.
 • Tréning manažérov na porozumenie a používanie systému odmeňovania a benefitov.

Kľúčoví zamestnanci

Vytvorenie systému rozvoja kľúčových pozícií vo firme, ktorý zabezpečí stabilitu organizácie, rast firmy a zníži náklady na nábor kľúčových pozícii.

 • Revízia kľúčových pozícii v organizácii.
 • Vytvorenie kľúčových kompetencií podľa cieľov firmy.
 • Vyhodnotenie skutočného potenciálu kľúčových manažérov.
 • Vytvorenie pravidiel pre vyhodnotenie potenciálu manažérov.
 • Vytvorenie mapy plánu nástupníctva pre kľúčové pozície.
 • Vypracovanie manuálu ako riadiť proces.
 • Návrh ďalšieho rozvoja pre zamestnancov s vysokým potenciálom.
 • Tréning manažérov na porozumenie a používanie procesu.

Personálny audit

Audit organizačnej štruktúry, overenie potenciálu manažérov a zamestnancov vs. požiadavky firmy, audit systému odmeňovania a jeho prepojenia na pracovný výkon.

 • Analýza organizačnej štruktúry spoločnosti z pohľadu jej pridanej hodnoty pre biznis
 • Overenie potenciálu kľúčových manažérov vs. kľúčové kompetencie pre biznis
 • Overenie systému odmeňovania z pohľadu výkonnosti zamestnancov a udržateľnosti výdavkov
 • Analýza fluktuácie, absencie a ich hnacie sily
 • Overenie procesov na riadenie pracovného výkonu a motivácie zamestnancov
 • Analýza štruktúry zamestnancov, typy pracovných zmluv, profily zamestnancov podľa ich veku, pohlavia, dlžky zamestnania, vzdelania, a pod.

KONTAKT

office@hr-management.sk